hitch

[hɪtʃ] [hɪtʃ]

v. 搭便车(旅行),搭顺风车;拴住,套住,钩住;将(动物)套上车;提起,拉起(衣服);攀上,爬上;<非正式>结婚(get hitched)

n. 临时故障,小问题;(某种)结;<美,非正式>一段服役,一段任职期;<美>(尤指机动车的拖杆)牵引装置;<非正式>免费搭便车;蹒跚

【名】 (Hitch)(美、英、加、澳、俄、法)希契(人名)

[ 复数:hitches 第三人称单数:hitches 现在分词:hitching 过去式:hitched 过去分词:hitched]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-22 22:30:25 2023-03-22 22:05:20 2023-03-22 22:31:04 2023-03-22 22:07:10 2023-03-22 22:01:08 2023-03-22 20:35:47 2023-03-22 21:55:01 2023-03-22 21:29:11 2023-03-22 21:08:39 2023-03-22 22:50:04 2023-03-22 21:42:44 2023-03-22 21:33:51 2023-03-22 21:22:34 2023-03-22 22:18:38 2023-03-22 21:46:13 2023-03-22 20:34:12 2023-03-22 20:31:04 2023-03-22 21:56:39 2023-03-22 21:28:12 2023-03-22 21:10:33